AANVRAAG REGISTRATIE

Iedereen die zich als meisenier wil laten registreren kan hiervoor een aanvraag indienen.

Richtlijnen voor de aanvraag tot registratie
De leden van de meiseniersraad onderwerpen de aanvraag aan een grondig onderzoek op genealogisch gebied. Van zodra de aanvraag op juistheid gecontroleerd is en de raad deze goedkeurt zal de aanvrager een attest ontvangen. Op dat moment zal hij ook opgenomen worden in het nieuwe meiseniersregister (zie rubriek REGISTRATIES). Men kan afstamming bewijzen langs zowel vaderlijke als moederlijke zijde. In het oorspronkelijke werk van Jan Lindemans zijn een aantal personen opgenomen die ten tijde van de godsdienstoorlog, meer bepaald 1582-1583, “sauvegarde” (bescherming) aangevraagd hadden aan de heer. De lijst is wel interessant op genealogisch vlak aangezien de leeftijd van de aanvragers vermeld staat, en sommige van deze aanvragers waren meiseniers maar zeker niet allemaal. Bijgevolg kan deze lijst niet weerhouden worden als bewijs van meisenierschap. De namen werden daarom in de aangevulde versie van het meiseniersregister (zie rubriek ARCHIEF), in het rood gekleurd.
Ten aanzien van het aanhaken bij andere registraties wordt verzocht goede nota te nemen van hetgeen daarover hier verderop de pagina wordt vermeld.

Aanlevering van de bewijzen tot registratie
» Vermeld bij iedere filiatie uw bewijsvoering (zie ook hierna wat precies onder bewijsvoering wordt verstaan;

» Ingezonden aanvragen zonder adequate bewijsvoering kunnen niet in behandeling genomen worden;

» De filiatie dient uitgewerkt te zijn vanuit het verleden naar het heden; en de generaties dienen genummerd te worden volgens het klassiek nummeringssysteem.
- Hierbij krijgen de generaties een Romeins cijfer en de kinderen een Arabisch cijfer.
- Bij de kinderen die verder zullen behandeld worden, schrijft men "volgt" en het volgende Romeinse cijfer. Voorbeeld:

[Eerste generatie]
I. Oudste voorouder (= meisenier waarvan men afstamming wil bewijzen)
I.1. Kind (volgt)
I.2. Kind

[Tweede generatie]
II. [Kind I.1.]
II.1. Kind

» Gebruik de juiste format (reeksen die niet in de onderstaande format worden aangeleverd, komen niet voor publicatie in aanmerking).
U gebruikt daarbij: "geb." voor geboren, "ged." voor gedoopt, "tr." voor trouwt, "overl." of " † " voor overleden, "begr." voor begraven,
gevolgd door de plaats en daarna de datum (dag maand jaar); en voorts: "dv." voor 'dochter van'; "zv." voor 'zoon van';

» Circa (ca.)-jaartallen alleen vermelden indien er een onderbouwing aan ten grondslag ligt en niet gebruiken bij doopgegevens;

» Geen vermelding van alleen jaartallen: als exacte data bekend zijn, dienen deze zo veel mogelijk als zodanig vermeld te worden (dag maand jaar);

» Ook plaatsnamen dienen niet vergeten te worden;

» In geval van zwakke(re) schakels dient u dit specifiek te vermelden. Ze zijn slechts acceptabel indien u voldoende argumenten aandraagt ten aanzien van de betrouwbaarheid van de betreffende filiatie.

Bewijsvoering per filiatie
Ter bevordering van de kwaliteit wordt de aanvrager verzocht bij de betreffende generaties/filiaties de bewijsvoering te vermelden, mede met verwijzing naar de bronnen. In de genealogie wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire bronnen (charters, akten en dergelijke) en literatuur, zijnde verwerking en interpretatie van de bronnen. Met primaire bronnen worden bedoeld de oorspronkelijke archiefbronnen. Bronnen zijn dus NIET:

» een internetsite;

» de naam van de persoon van wie u de gegevens hebt ontvangen (die naam mag natuurlijk wel onder dankzegging vermeld worden, maar vormt op zich niet de archiefbron);

» genealogische boekwerken (die kunnen u wellicht wel op het spoor brengen van de oorspronkelijke archiefbron, maar het boekwerk op zich vormt niet de bron);

» een andere genealogie, of kwartierstaat (deze kunnen wel gebruikt worden als vertrekpunt voor uw zoektocht, maar vormen op zich
ook niet de bron).

Dit komt misschien als vergaand over, maar een genealoog die serieus onderzoek verricht, neemt niet klakkeloos gegevens over van anderen of uit genealogische boekwerken. Hij zal steeds zelf zoeken naar het bewijs waarvan hij nauwkeurig de archiefbron(nen) zal vermelden. Van de archiefbronnen graag het volgende vermelden:
» naam van de instantie waar het betreffende archief wordt bewaard;
» toegangsnummer van het betreffende archief;
» inventarisnummer; gevolgd door folionummer en de datum;

Gelieve in bijlage bij de aanvraag van alle bewijsstukken ook een kopie in digitale vorm te voegen.

Aanhaken bij een reeds bestaande registratie:
De meiseniersraad hecht veel waarde aan kwaliteit en dus adequate bewijsvoering door middel van vermelding van de primaire bronnen waaruit de filiaties blijken. Aanhaken bij bestaande voorgaande registraties is alleen mogelijk indien u de betreffende filiaties van de registratie waarop u aanhaakt alsnog van adequate bewijsvoering voorziet. Aangezien men bij het overnemen van gegevens/onderzoeksresultaten van derden (gedrukt/ongedrukt) steeds de gegevens zal controleren, behoeft dit voor de serieuze genealoog geen belemmering te zijn.

Wet bescherming persoonsgegevens
Sinds 1993 is de privacywet van kracht [1]. Ten aanzien van de publicatie van gegevens over in leven zijnde personen verwijzen wij naar http://www.privacycommision.be.

Om alle problemen inzake de naleving op de privacywetgeving te vermijden, staan wij toe dat in het ingediende dossier voor de nog levende personen slechts de familienaam wordt vermeld. Daarenboven zal op de website www.meiseniers.be betreffende de nog levende personen geen enkel gegeven worden vermeld. Alleen de graad van verwantschap, bijvoorbeeld vader, grootmoeder..., zal worden weergegeven.

Tot slot: door uw aanvraag tot registratie op te sturen naar de meiseniersraad verklaart u:

» dat u alle handelingen ten aanzien van nog in leven zijnde personen hebt uitgevoerd, zoals beschreven in de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levensfeer en de verwerking van persoonsgegeven (privacywetgeving);

» zich akkoord met de voorgaande richtlijnen.

Inzenden
Aanvragen dienen via e-mail verstuurd te worden naar info@de-meiseniers.be

» Gelieve het volgende te vermelden;
- Uw naam;
- De meisenier van wie u afstamming wil bewijzen (naam, datum meiseniersbrief);
- De registratie waar u bij aansluit (indien van toepassing);
- De generatie van die registratie waarbij u aansluit;

» Het aanvraagdossier (in MS word formaat of ander editbaar formaat);
» De bewijsstukken ter ondersteuning van uw argumentatie (digitale opnames van archiefstukken in pdf formaat) dienen hierbijgevoegd te worden.[1] Privacywet van 8 december 1992 (BS 18 maart 1993); gewijzigd bij de wet van 26 feb 2003 (BS 26 juni 2003).


Top